HomeAanbodWorkshopsRaadselpostMateriaalOver mijContact

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van “Wijser”, opgericht door Griet Meeussen, Vlasgaard 20, 2980 Halle-Zoersel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0698 693 077.

Wanneer u ingaat op een aanbod van “Wijser” stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.


TERMEN

Griet Meeussen, hierna genoemd “De Coach”.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Griet Meeussen een overeenkomst sluit, dit kan mondeling of schriftelijk, tot het verzorgen van trainingen, opleidingen, coaching, workshops, lezingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt. Hierna genoemd “De Klant”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de coach. Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, worden afgeweken. Eventuele voorwaarden eigen aan de klant zijn uitgesloten.

De algemene voorwaarden zijn op deze website te vinden, of kunnen ook door eenvoudig verzoek aan de klant worden bezorgd.


VERKLARING

De coach is gebonden aan beroepsgeheim. Alles wat in het contact tussen coach en klant wordt besproken, is en blijft vertrouwelijk. De coach deelt het besprokene nooit mee aan derden, tenzij de klant hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De coach mag geen medische diagnoses stellen of in vraag stellen. De dienstverleningen van de coach vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Door de aard van de dienstverlening van de coach en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant blijft op ieder moment verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.
Coaching moet worden gezien als begeleiding.


WERKWIJZE

Alvorens te kunnen starten met een coachingstraject of begeleiding is er een intakegesprek. Een intakegesprek duurt 60 tot 90 minuten. Voor kinderen onder de 12 jaar verloopt dit gesprek enkel met de ouders. Vanaf 12 jaar laat de coach de keuze aan de ouders of de jongere al dan niet deelneemt.
Op basis van dit gesprek kan zowel de klant als de coach beslissen of er al dan niet een traject wordt opgestart. Een intakegesprek houdt geen enkele verplichting in, noch voor de klant, noch voor de coach.
Om zo zinvol mogelijk te kunnen werken verwacht de coach telkens een intakegesprek met uitzondering van “workshops”, “ontdekdagen”, “manusjes”, “raadselpost”.
Na een intakegesprek zal de coach de klant om een aantal persoonsgegevens vragen. Deze dienen voornamelijk als contactgegevens met de ouders als de coach met het kind werkt. De klant is geheel vrij om deze al dan niet mede te delen. De ouders van het kind moeten tijdens een coachingsessie steeds telefonisch bereikbaar zijn. Hiertoe dient de klant wel zijn telefoonnummer mede te delen aan de coach.

Een coachingsgesprek duurt 60 minuten. Hierbij wordt 50 minuten met het kind alleen gewerkt, de laatste 10 min overloopt de coach samen met het kind en de ouders wat besproken werd tijdens de sessie. Bij jongeren vanaf 12 jaar beslissen de ouders en deze jongere zelf of dit afsluitend gesprek van de laatste 10 minuten zinvol of nodig is. Indien niet, duurt de coachingsessie 60 minuten.

“Wijser” is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. “Wijser” kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.


TRAJECTEN EN TRAININGEN

Deze omvatten meestal meerdere sessies. Ook de duur van deze sessies kan verschillen. Een overzicht hiervan vindt u op deze website onder “Aanbod”. Voorbeelden hiervan zijn mindsettrainingen, LEREN LEREN Methode, verrijkingsklas, …
Bij groepstrajecten kunnen de sessies niet worden verplaatst of geannuleerd door de klant, tenzij de coach in een specifieke situatie anders beslist. Gemaakte afspraken kunnen niet worden ingehaald door de klant en geven geen recht op terugbetaling. De coach is gerechtigd om de inhoud, plaats en tijd van een traject te wijzigen. De coach zal de klant hierover tijdig informeren.


WORKSHOPS – ONTDEKDAGEN – MANUSJES – RAADSELPOST

Naast de coachingstrajecten biedt “Wijser” ook workshops, ontdekdagen, manusjes, raadselpost. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden. Een intakegesprek is hierbij echter niet nodig.


DATUM EN TIJD

De klant doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen. We starten stipt op het afgesproken uur. Te vroeg aanbellen kan het vorige coachingsgesprek verstoren. Indien de klant te laat op de afspraak komt wordt de sessietijd ingekort, zodat de volgende klanten niet hoeven te wachten. Het te betalen bedrag blijft wel hetzelfde.
“Wijser” beschikt niet over een wachtruimte. Dit betekent dat de ouder het kind naar de praktijk brengt en na afloop, op het afgesproken uur, weer ophaalt. De ouder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Zoals eerder vermeld is er de laatste 10 minuten van de sessie tijd om samen met het kind en de ouders de sessie te overlopen. De ouder belt dan 10 minuten voor het einde van de sessie weer aan.


BELET EN ANNULATIES

Afspraken kunnen ten laatste 24 uur op voorhand geannuleerd worden via mail of telefoon. Als een afspraak niet of te laat wordt geannuleerd heeft de coach het recht om deze aan te rekenen.


BETALINGEN

Een intakegesprek of coachingsessie wordt betaald bij afronding. Dit kan contant of elektronisch.

Workshops, ontdekdagen, manusjes, langere trajecten (zoals mindsettrainingen, LEREN LEREN Methode, verrijkingsklas, …) worden op voorhand betaald of uiterlijk voor aanvang van de eerste sessie.

Van workshops, trajecten en trainingen worden facturen gemaakt. Deze worden elektronisch verstuurd naar het mailadres van de klant. Indien de klant van een coachingsessie of een andere geleverde prestatie een factuur wenst kan deze altijd gevraagd worden aan de coach.

Facturen dienen binnen de 14 kalenderdagen betaald te worden aan de coach of uiterlijk bij aanvang van de betreffende sessie of activiteit.

Een voorgesteld of besproken aanbod via een offerte dient binnen de 30 kalenderdagen bevestigd te worden. Ander vervalt dit aanbod.

De te betalen tarieven worden steeds op de website duidelijk vermeld. De bedragen zijn steeds inclusief BTW. Tariefwijzigingen worden steeds minstens 1 maand op voorhand via de website aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding van de klant inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is (meer dan 15 minuten) wordt er een afspraak gemaakt en is het geldende tarief van toepassing.


AANSPRAKELIJKHEID

Alle sessies, workshops, trainingen en trajecten worden uitgevoerd door Griet Meeussen, volgens eigen wensen en inzichten. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultatenverbintenis. “Wijser” is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen, hand-outs, brochures en in het algemeen alle communicatie van “Wijser” zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij “Wijser”, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
De door “Wijser” geleverde informatie en producten zijn uitsluitend bedoeld om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel het product of delen van het product te wijzen, openbaar te maken, te kopiëren in enige vorm of te verspreiden naar derden, al dan niet tegen betaling.


BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de gemaakte afspraken en overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen bevoegd.

Afdrukken


Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop