HomeAanbodWorkshopsRaadselpostMateriaalOver mijContact

Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

In dit document legt “Wijser” uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Lees deze “Privacy Policy” aandachtig door, het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van de gegevens zelf.


1 De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Griet Meeussen, Vlasgaard 20, 2980 Halle-Zoersel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0698 693 077.
Voor vragen bij deze verklaring en het beleid kan u steeds contact opnemen met Griet Meeussen via griet.meeussen@skynet.be
“Wijser” neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. We hechten veel waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de Verordening (EU) 2016/679 (of GDPR) van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘gegevensbeschermingswetgeving’. Vanaf 5 september 2018 is de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.


2 De verwerkingsdoeleinden

“Wijser” verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, een beroep doet op onze diensten, wanneer u zelf gegevens aan ons verstrekt en wanneer u contact met ons opneemt. Deze activiteiten betreffen met name de dienstverlening die we voor u uitvoeren.
Verder verwerken we uw gegevens bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.


3 Welke persoonsgegevens en hoe worden ze verzamelt

Van kinderen, jongeren en hun ouders, vertrouwenspersoon of voogd:
Naam en voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, maar ook details over de uitgevoerde dienstverlening, besproken zaken, afspraken, planningen. Verslagen van IQ test, didactisch- en ontwikkelingsonderzoeken, verslagen van school of CLB, verslagen van andere hulpverleners, of andere informatie waarvan u zelf beslist deze aan “Wijser” over te maken.
Deze genoemde gegevens kunnen bij “Wijser” komen door persoonlijk contact, via telefonisch contact, via mailverkeer of via bezoek aan de website. U bepaalt ten alle tijden zelf welke informatie u aan “Wijser” bezorgt. We verkrijgen deze gegevens rechtstreeks via u. Gegevens over u via derden kunnen enkel opgevraagd worden via uw toestemming.
Deze gegevens kunnen door “Wijser” op papier of elektronisch bewaard worden.
Het platform van deze website houdt geanonimiseerde gegevens van bezoekers van de website bij voor bezoekersanalyses. Hiervoor verwijs ik u naar de pagina: https://easywebshop.com/privacy .


4 Duur van de bewaring

De persoonsgegevens worden door “Wijser” bewaard voor zo lang als wettelijk vereist en niet langer dan de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.


5 Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door “Wijser” verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derden indien u daar zelf de toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats indien een wettelijke verplichting dit voorschrijft.


6 Recht op inzage en aanpassing

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor het verwerken of delen van uw gegevens in te trekken. Hiervoor neemt u contact op met “Wijser”, Vlasgaard 20, 2980 Halle-Zoersel, griet.meeussen@skynet.be


7 Gegevensbeveiliging

“Wijser” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.


8 Website

Er worden voorlopig geen cookies gebruikt op deze website


9 Disclaimer

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de website staat. “Wijser” kan niet garanderen dat de website ten allen tijden foutloos en ononderbroken functioneert. “Wijser” wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. “Wijser” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van externe bronnen evenals het wel of niet functioneren van die externe sites of bronnen. Tevens kan “Wijser” niet aansprakelijk worden gesteld over de wijze waarop die sites met uw gegevens omgaan.
Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden. “Wijser” behoudt zich het recht om de inhoud van de website ten allen tijden te wijzigen of aan te passen zonder hiervan een aankondiging te doen.Laatste aanpassing van deze verklaring op 14 maart 2024.

Afdrukken


Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop